Benutzer:Vandav

Aus 1968
Version vom 29. April 2015, 13:48 Uhr von Vandav (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Jmenuji se Vanda Vaníčkova a jsem studentkou doktorského studijního programu Pedagogika Univerzity Palackého v Olomouci. Vice informaci o mne hledejte na webovych strankach: www.vanickova.eu


My name is Vanda Vanickova and I study Doctoral Study Programme Education in Palacky University, Olomouc. More information about me on my personal websites: www.vanickova.eu